Raadkamer
Brussel
Beslissing tot vrijheidsberoving - elektronische handtekening DVZ - art. 1322 lid twee Burgerlijk Wetboek - akte van de overheid - geen onderhandse akte - elektronische handtekening uitgesloten - geen rechtsgeldige beslissing

De invoering van de elektronische handtekening betekent niet dat deze zonder meer voor alle mogelijke rechtsregels kan worden toegepast. Vermits de toepassing van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk beperkt is tot de onderhandse akten - zoals blijkt uit de aanhef van alinea 1 van dit artikel alsook uit de bovenvermelde titel "§ 2, De onderhandse akte"- is de toepassing van de elektronische handtekening uitgesloten voor wat betreft de authentieke akten. Vermits akten uitgaande van de overheid bezwaarlijk als onderhandse akten kunnen worden beschouwd, is het opstellen van een dergelijke akte in een louter elektronische vorm in de huidige stand van de wetgeving uitgesloten.