Als DVZ je 9ter-aanvraag ontvankelijk verklaart, dan krijg je een attest van immatriculatie. 

Het attest van immatriculatie (oranje kaart) heeft een geldigheidsduur van 3 maanden. Dat attest kan gedurende de behandeling van je dossier driemaal verlengd worden voor telkens 3 maanden. Na 1 jaar wordt het verlengd met een duur van telkens 1 maand. De gemeente kan het attest ambtshalve verlengen zolang die geen andersluidende instructie van de DVZ krijgt.

De DVZ kan je attest van immatriculatie intrekken, bijv. als je niet ingaat op een uitnodiging van de DVZ-arts voor een medisch onderzoek.

Je krijgt een elektronische A kaart na een gegronde 9ter-aanvraag. Je hebt dan je een tijdelijk en voorwaardelijk verblijfsrecht. Je krijgt een elektronische B kaart na 5 jaar. Je hebt dan een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijfsrecht.

Nieuw attest van immatriculatie na vernietiging van beslissing tot ongegrondheid door de RvV

Als de DVZ, na een beslissing tot ontvankelijkheid, een beslissing tot ongegrondheid neemt, dan trekt de DVZ het attest van immatriculatie in.

Tegen die beslissing tot ongegrondheid kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Als de RvV de beslissing tot ongegrondheid vernietigt, dan moet de DVZ de gemeente de instructie geven om een nieuw attest van immatriculatie af te geven (Hof van Beroep Luik 13 februari 2013, nr. 2012/FR/243). De beslissing tot ongegrondheid tast de eerdere beslissing tot ontvankelijkheid niet aan. Je valt dus terug op de beslissing tot ontvankelijkheid, die recht geeft op een attest van immatriculatie.

Volgens het verslag van de Federale Ombudsman over de Medische Regularisatie van november 2016 verduidelijkte DVZ zijn praktijk : DVZ geeft in deze dossiers instructie aan de Gemeente om een AI af te leveren in afwachting van een nieuwe beslissing ten gronde. Dit zal bij uitzondering niet gebeuren als DVZ op de dag zelf van de intrekking of vernietiging een nieuwe beslissing ten gronde neemt.

Extra informatie