De meest succesvolle methode om een internationale kinderontvoering op te lossen, is een onderling akkoord tussen de ouders. Bemiddeling speelt dan ook een belangrijke rol.

Als er geen akkoord tussen de ouders mogelijk is, zal je als achterblijvende ouder een beroep moeten doen op juridische instrumenten.

Verdrag

In bepaalde gevallen kan de Belgische centrale autoriteit het dossier behandelen. Dat is zo als een internationale overeenkomst België bindt met het land waarnaar je kind werd ontvoerd of wordt achtergehouden. Deze internationale overeenkomsten zijn:

 • het Haags Kindontvoeringsverdrag
 • het verdrag van Luxemburg
 • de Brussel IIbis verordening
 • bilaterale overeenkomst met Marokko
 • bilaterale overeenkomst met Tunesië

Een verzoek tot terugbrenging van het kind of afdwinging van het omgangsrecht is mogelijk als een kind jonger dan 16 jaar onrechtmatig werd overgebracht of wordt achtergehouden.

 • De Belgische centrale autoriteit zal vervolgens het verzoek analyseren en het dossier verzenden naar de buitenlandse centrale autoriteit met het verzoek te achterhalen waar uw kind zich bevindt, als het voldoet aan de voorwaarden van de internationale regelgeving
 • De Belgische centrale autoriteit zal ook voorkomen dat het kind aan gevaren wordt blootgesteld en zal proberen een minnelijke schikking te treffen. Als dat niet lukt, zal zij de zaak voor de bevoegde buitenlandse rechtbank brengen. Deze rechtbank oordeelt over het verzoek.

Geen verdrag

Als je kind ontvoerd is naar, of wordt achtergehouden in een land waarmee België geen internationale overeenkomst heeft, kan je je richten tot de FOD Buitenlandse Zaken. Deze dienst kan tussenkomen via de Belgische ambassades en consulaten. Vanaf het moment dat het kind gelokaliseerd is, kunnen de Belgische consulaire agenten proberen contact te leggen met de ontvoerende ouder.

 • Als deze laatste hen toelaat om het kind te ontmoeten, kunnen ze informatie geven aan de FOD Buitenlandse Zaken over de gezondheidstoestand van het kind, de omstandigheden waarin het kind leeft, zijn scholing enz.
 • Als de pogingen tot contactname niets opleveren, kan er medewerking gevraagd worden aan de lokale autoriteiten om een compromis te zoeken met de ontvoerende ouder, om informatie te verzamelen over het kind en, als nodig, de veiligheid van het kind te verzekeren
 • Als een ontvoerd kind teruggebracht wordt, hetzij vrijwillig, hetzij naar aanleiding van een juridische beslissing, kan de FOD Buitenlandse Zaken
  • praktische maatregelen nemen om de repatriëring en het onthaal van het kind in België te organiseren
  • de achtergebleven ouder ondersteunen bij het ondernemen van stappen om het contact met het kind te vernieuwen. Zo kan de FOD Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld meehelpen door het verschaffen van gegevens van lokale advocaten en de gerechtsprocedure mee helpen opvolgen.
Extra informatie