Voorwaarden

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent meerderjarig
 • je hebt al minstens 5 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België
 • je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • je bewijst je talenkennis 
 • je toont aan dat je gehuwd bent met een Belg en dat je de drie jaar voorafgaand aan de verklaring in België gehuwd hebt samengeleefd met je echtgenoot. De echtgenoot moet pas op het moment van de verklaring Belg zijn, niet tijdens de periode van samenwoonst.
 • je bewijst je maatschappelijke integratie

Dat vind je terug in artikel 12bis, §1, 3° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats

Je moet al minstens 5 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België hebben.

Wat wordt verstaan onder wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats? En welke documenten worden aanvaard? Lees meer hierover op de pagina 'Wat zijn wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in het kader van een nationaliteitsprocedure?' via de link onder aan de pagina.

Maatschappelijke integratie

In deze hypothese kan je je maatschappelijke integratie bewijzen door:

 • een diploma of getuigschrift van minimum het hoger secundair onderwijs
 • het met succes gevolgd hebben van een inburgeringstraject, onthaaltraject of integratieparcours
 • het gevolgd hebben van een beroepsopleiding in combinatie met werken

Opmerking

Het is op dit moment niet duidelijk welke documenten aanvaard kunnen worden als bewijs van ‘het met succes gevolgd hebben van een inburgeringstraject’. Een attest van inburgering moet in elk geval aanvaard worden. Of ook andere documenten aanvaard kunnen worden, moet nog door de beleidsverantwoordelijken bepaald worden. Op dit moment verschillen de praktijken. 

De duur van de beroepsopleiding moet minstens 400 uur zijn. Maar het gevolgd hebben van een beroepsopleiding is voor deze categorie niet voldoende, je moet ook bewijzen dat je gewerkt hebt. Als werknemer moet je de voorbije 5 jaar minstens 234 arbeidsdagen gewerkt hebben. Als zelfstandige moet je minstens drie sociale kwartaalbijdragen betaald hebben over dezelfde periode van 5 jaar.

Talenkennis

Het bewijs van je maatschappelijke integratie geldt meteen ook als bewijs van je talenkennis. Als je je maatschappelijke integratie moet aantonen, hoef je dus niet meer apart ook je talenkennis te bewijzen.

Opmerking

Als je je maatschappelijke integratie bewijst met het bewijs van het gevolgd hebben van een inburgeringscursus, rijzen er enkele vragen. Het vereiste niveau van talenkennis om Belg te worden is het niveau A2. Tot 1 september 2014 hield een Vlaamse inburgeringscursus enkel het niveau A1 in. Vanaf 1 september 2014 is dat niveau opgetrokken tot niveau A2. Dit betekent dat je taallessen van het niveau A2 gevolgd hebt. In het KB van 14 januari 2013 wordt ‘het gevolgd hebben van een inburgeringscursus’ zonder verdere specificaties opgesomd als bewijsmiddel voor talenkennis van het niveau A2. Maar in de praktijk wordt vaak gevraagd dat je het behalen van het niveau A2 kan bewijzen. We wachten op verduidelijking van de beleidsverantwoordelijken. 

Ook is het op dit moment niet duidelijk welke documenten aanvaard kunnen worden als bewijs van ‘het gevolgd hebben van een inburgeringscursus’. Een attest van inburgering moet in elk geval aanvaard worden. Of ook andere documenten aanvaard kunnen worden, moet nog door de beleidsverantwoordelijken bepaald worden. Op dit moment verschillen de praktijken.

Geen economische participatie

Voor deze categorie geldt geen voorwaarde van economische participatie. Deze voorwaarde komt wel indirect terug als je de maatschappelijke integratie wil aantonen met een beroepsopleiding. Omdat je dan ook moet aantonen dat je gewerkt hebt.

Welke documenten leg je voor?

Het koninklijk besluit van 14 januari zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Artikel 14 van dat KB bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf alle documenten toevoegt waartoe hij toegang heeft via het Rijksregister. Je moet dus niet meer zelf eerst een uittreksel uit het Rijksregister aanvragen om het toe te voegen aan je dossier.

De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de volgende documenten voor:

 • het bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag
 • het bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar
 • het bewijs van de Belgische nationaliteit van je echtgenoot of echtgenote
 • een historiek van de verblijfplaats van jou en je echtgenoot of echtgenote als bewijs van gehuwd samenleven in de 3 jaar voorafgaand aan de nationaliteitsverklaring

Jij legt de volgende documenten voor:

 • een geboorteakte of vervangend document
 • het bewijs van de betaling van je registratierecht
 • de huwelijksakte met je Belgische echtgenoot of echtgenote
 • het bewijs van maatschappelijke integratie
 • het bewijs van talenkennis: door het bewijs van maatschappelijke integratie

Lees gedetailleerde informatie over de documenten die je moet voorleggen op de verwante pagina's. De links staan onder aan deze pagina.

 

Extra informatie