Drie tussenkomsten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verleent de volgende tussenkomsten:

 • Tussenkomst voor materiële bijstand die door de handicap noodzakelijk is voor de sociale integratie. Bijvoorbeeld: hulpmiddelen in de woning, in de auto, voor communicatie of in het dagelijks leven.
 • Persoonlijke budgetten: persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen.
 • Subsidiëring van diensten voor ambulante begeleiding en van voorzieningen voor residentiële en semi-residentiële opvang.

Je moet voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Als vreemdeling moet je daarnaast ook voldoen aan een verblijfsvoorwaarde

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden vind je terug in artikel 20 van het Decreet tot Oprichting van het VAPH van 7 mei 2004:

 • Medische voorwaarde: Je moet erkend zijn als persoon met een handicap. Het VAPH kan je erkennen. Als een andere instelling je al erkend heeft, kan ook deze erkenning volstaan. Niet elke erkenning volstaat, er zijn uitzonderingen (zie artikel 2, § 2bis en artikel 6bis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991).
 • Leeftijdsvoorwaarde: Je moet jonger zijn dan 65 jaar bij de eerste aanvraag.

Verblijfsvoorwaarden voor meerderjarige vreemdelingen

De verblijfsvoorwaarden en woonplaatsvoorwaarde staat beschreven in artikel 21 van het Decreet Tegemoetkoming Handicap van 5 mei 2004.

Om recht te hebben op een tussenkomst moet je als meerderjarige persoon met een handicap werkelijk in Vlaanderen of Brussel verblijven. Je moet ook wettig verblijven. Dat kan je bewijzen met een inschrijving in het vreemdelingenregister of bevolkingsregister. Een inschrijving in het wachtregister volstaat niet.

Je moet op het moment van je aanvraag ook bewijzen dat je:

 • ofwel 5 jaar ononderbroken in België verblijft
 • ofwel 10 jaar in België verblijft, met mogelijk dus onderbrekingen in het verblijf.

Dit bewijs kan je leveren met alle mogelijke middelen.

De verblijfsvoorwaarden gelden niet voor:

 • minderjarigen personen 
 • meerderjarige personen in de voortgezette jeugdzorgd

Ben je de wettelijke vertegenwoordiger van een niet-ontvoogde minderjarige, verlengd minderjarige of een onbekwaam verklaarde, dan moet jij zelf voldoen aan deze verblijfsvoorwaarde.

Woonplaatsvoorwaarden voor vreemdelingen:

Om recht te hebben op een tussenkomst moet je je woonplaats hebben

 • in het Nederlands taalgebied, of
 • in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. In dat laatste geval wend je je tot een voorziening in het Nederlandse taalgebied of tot een voorziening in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens de organisatie ervan, geacht wordt uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Uitzonderingen

Behoor je tot één van de volgende categorieën dan moet je niet voldoen aan de verblijfsvoorwaarde van 5 of 10 jaar voorafgaand verblijf (artikel 1bis Besluit Vlaamse regering 15 december 2000):

 • Je bent EER-onderdaan of Zwitser of hun gezinslid.
 • Je bent erkend staatloze of je bent een persoon met een onbepaalde nationaliteit
 • Je bent erkend vluchtelingen of subsidiaire beschermde. Subsidiair beschermden zijn "personen die volgens het internationaal recht”, hier Richtlijn 2004/83/EG, “geheel of gedeeltelijk recht hebben op de in het decreet bepaalde voordelen." (artikel 21 Decreet Tegemoetkoming Handicap, in fine).
 • Je bent derdelands onderdaan en hebt of had recht op verhoogde kinderbijslag wegens de handicap van je kind.
 • Je bent minderjarig en de jeugdrechtbank heeft je toevertrouwd aan een door het VAPH erkende voorziening.
 • Je bent minderjarig en het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg heeft je naar een observatie- en behandelingscentrum van het VAPH doorverwezen.
 • Je bent onderdaan van het Verenigd Koninkrijk begunstigd van het Terugtrekkingsakkoord

Het VAPH liet weten dat ook tijdelijk beschermden zullen vrijgesteld worden van de verblijfsvoorwaarde.

Vrijstelling van de verblijfsvoorwaarde voor kinderen

Voor een kind met een handicap kan je steeds een vrijstelling van de verblijfsduur vragen, ongeacht of het kind wettig of onwettig verblijft. Dus ook als het kind een afgewezen asielzoeker is. Dat volgt uit artikel 3 van het Vlaams regeringsbesluit van 15 december 2000.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan bovendien voor alle kinderen vrijstelling verlenen onder 3 cumulatieve voorwaarden:

 • het kind verblijft daadwerkelijk in België
 • de toestand is behartigenswaardig
 • het kind komt niet in aanmerking voor andere bijstand (in België of in het herkomstland)

Je kan in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank als het VAPH een beslissing tot weigering neemt.

Waar aanvragen?

De aanvraag voor een persoonlijk assistentie-budget verloopt via de intersectorale toegangspoort.

Aanvragen voor andere tussenkomsten dien je in bij de Provinciale afdeling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Je vindt een lijst met contactadressen op de website van het Vlaams agentschap.

 

Extra informatie