Naargelang de situatie betekent de gemeente, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) of de politie het bevel om het grondgebied te verlaten (BGV). Zij informeren je over de gevolgen van het BGV. Je hebt recht op een vertaling van de belangrijkste elementen van het BGV en van de beroepsmogelijkheden als je daarom vraagt.

Begrip

De betekening van een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) is de officiële mededeling ervan aan de betrokkene.

De betekening van een BGV doet de termijn om in beroep te gaan tegen het BGV lopen.

Hoe verloopt de betekening?

 • De gemeente van je verblijfplaats, 
 • de politie of 
 • DVZ

betekent het BGV.

Betekening door de gemeente

Wanneer de minister of DVZ beslist een BGV af te leveren, stuurt de minister of DVZ het BGV voor betekening door naar de gemeente.

De gemeente roept je op om je bij het gemeentebestuur aan te bieden voor de betekening van het BGV. De gemeente stuurt de oproepingsbrief naar je opgegeven adres, zelfs wanneer je niet ingeschreven bent in het rijksregister of wanneer je bent geschrapt. Als je je niet aanbiedt op de voorziene datum in de oproepingsbrief, dan voert de politie een onderzoek van je verblijfplaats uit. De politie betekent je in dat geval het BGV. 

In de oproepingsbrief word je gevraagd mee te brengen: 

 • identiteitsdocumenten of andere documenten waaruit de gemeente je identiteit kan afleiden
 • drie identieke pasfoto's

De betekening van het BGV gebeurt als je je aanbiedt bij de gemeente. Als je weigert te tekenen, vermeldt de beslissing dit. De gemeente vult samen met jou het eerste luik van het identificatieformulier in en voegt een pasfoto toe op de voorziene plaats. Je ondertekent dit eerste luik en ontvangt er een kopie van.

Als je niet beschikt over geldige reisdocumenten vraagt de gemeente je om binnen de drie werkdagen naar bureau Printrak te gaan voor het nemen van vingerafdrukken om je identiteit te bepalen. DVZ kan een foto opvragen aan de gemeente met het oog op het verkrijgen van een reisdocument.

De gemeente geeft je informatie over de gevolgen van het BGV.

De gemeente stuurt de volgende documenten na de betekening naar bureau Sefor van DVZ: 

 • een ingevuld identificatieformulier met alle informatie over je identiteit,
 • een kopie van de betekening van het BGV en
 • een kopie van alle documenten die betrekking hebben op de opvolging van het BGV.  

Wanneer de gemeente beslist een BGV af te leveren, betekent de gemeente je het BGV en geeft je informatie over de gevolgen van het BGV. De gemeente brengt DVZ op de hoogte van de betekening.   

Betekening door DVZ

Als je een gekozen woonplaats hebt, gebeurt de betekening van het BGV door DVZ:

 • per aangetekende brief of
 • per fax (in geval van gekozen woonplaats bij een advocaat).

DVZ brengt de gemeente van je effectieve verblijfplaats op de hoogte van de betekening. 

De gemeente roept je op via een oproepingsbrief om je informatie over de gevolgen van het BGV te geven. Als je je niet aanbiedt op de voorziene datum in de oproepingsbrief, dan voert de politie een onderzoek van je verblijfplaats uit om te achterhalen waarom je je niet hebt aangeboden.

Informatie

Bij de betekening van het BGV informeert de gemeente je over:

 • de gevolgen van het BGV en de beroepsmogelijkheden, 
 • het feit dat de gemeente je een tweede keer zal oproepen om inlichtingen te verstrekken over de voorbereiding van je terugkeer,
 • het feit dat een onderzoek van je verblijfplaats zal plaatsvinden om te controleren of je gevolg hebt gegeven aan het BGV wanneer de toegekende termijn om het grondgebied te verlaten verstrijkt,
 • de gevolgen van het verblijven op het grondgebied na het verstrijken van de toegekende termijn, namelijk detentie in een gesloten centrum of in een woonunit met oog op repatriëring,
 • de mogelijkheid om bij het organiseren van je vrijwillige terugkeer bijgestaan te worden door Fedasil, de cel vrijwillige terugkeer van DVZ of door de lokale partners waarvan de politie de gegevens doorgeeft.

Vertaling

Op je verzoek voorziet de minister of DVZ een mondelinge of schriftelijke vertaling van de belangrijkste elementen van het BGV en het eventuele inreisverbod, of van een beslissing tot weigering van toegang en terugdrijving aan de grens, met inbegrip van de beroepsmogelijkheden. De beslissing wordt vertaald in een taal die je begrijpt of waarvan men redelijkerwijs kan veronderstellen dat je ze begrijpt.

Extra informatie