Nieuws

print
 • 4 augustus 2022

  Met update over de verlenging van tijdelijke bescherming tot 4-3-2025. Consulteer dit bericht regelmatig.

 • 26 januari 2024

  Het RIZIV richtte op 8-12-2023 een nieuwe omzendbrief nr. 2023/339 aan de mutualiteiten over de verzekerbaarheid van ‘ingeschrevenen in het rijksregister’. Hiermee brengt het RIZIV de omzendbrief in overeenstemming met de huidige vorm van de bijlage 15. Het Koninklijk Besluit van 24-1-2023 wijzigde immers de vakjes in deze bijlage in functie van het zoekjaar. Bij een aanvraag zoekjaar kan je met een bijlage 15, vakje 5 of 6, aansluiten als gerechtigde ingeschrevene in het rijksregister op voorwaarde dat er een positieve beslissing volgt van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • 12 mei 2023

  De bijlage 15 is een document dat wordt afgeleverd in verschillende verblijfssituaties. Recent werd er een nieuwe verblijfssituatie (vakje 6) op de bijlage 15 toegevoegd, nl. het zoekjaar na voltooiing van een onderzoek. In 2021 werd ook al een vakje toegevoegd voor zoekjaar na studies. Daardoor is de nummering gewijzigd en zijn er nu 9 vakjes op de bijlage 15. De gewijzigde vakjes van de bijlage 15 hebben een impact in verschillende domeinen: Doelgroep van inburgering, OCMW-steun en publiek ziekteverzekering. In dit artikel gaan we in op de concrete gevolgen.

 • 11 mei 2023

  De Arbeidsrechtbank van Turnhout oordeelde op 16-3-2023 dat een niet-Belgische vrouw ouder dan 25 jaar met een verblijfskaart F niet voldeed aan de nationaliteitsvoorwaarde van het Koninklijk Besluit van 17-7-2006 (KB) voor de tegemoetkoming voor personen met een handicap. Reden: ze is niet ingeschreven in het bevolkingsregister (wel in het vreemdelingenregister) en ze wordt niet als ten laste van haar Belgische moeder beschouwd (waar ze wel feitelijk inwoont). Het KB verwijst immers naar de regels uit de verplichte ziekteverzekering die inschrijving als kind ten laste maar toestaat voor kinderen jonger dan 25 jaar. Bedenking: het KB verwijst echter ook naar Verordening nr. 1408/71 die voor kinderen ten laste geen leeftijdsbeperking oplegt. Een te enge interpretatie van 'kind ten laste' staat mogelijk op gespannen voet met artikel 1, f van Verordening nr. 1408/71.

   

 • 1 maart 2023

  In omzendbrief VI nr 2023/15 van 23-1-2023 die omzendbrief VI nr 2021/139 van 10-5-2021 vervangt, voegt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een aantal vreemdelingenkaarten toe aan de lijst met documenten waarmee je als gerechtigde kan aansluiten bij een ziekenfonds als ‘ingeschrevene in het rijksregister’. De elektronische verblijfskaarten K, L, EU en EU+ die de oude kaarten C, D, E en E+ op termijn gaan vervangen zijn opgenomen en ook de verblijfskaarten M en N voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK. 

 • 6 mei 2022

  De bilaterale overeenkomst van 18-2-2014 over sociale zekerheid tussen België en Marokko vervangt vanaf 1-6-2022 het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen België en Marokko dat dateert van 24-6-1968.

 • 14 oktober 2021

  Vanaf 11-10-2021 worden bepaalde elektronische vreemdelingenkaarten voor derdelanders en familieleden van Unieburgers en Belgen vervangen. Deze wijziging door een Ministerieel Besluit van 6-10-2021 kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten, ter invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels. Niet alleen de lay-out, maar ook het opschrift, de nummering en de geldigheidsduur van bepaalde kaarten wijzigt. De reeds afgegeven oude kaarten blijven ook nog tijdelijk geldig.

 • 19 mei 2021

  Vanaf 10-05-2021 worden de E en E+ kaarten vervangen door EU en EU+ kaarten. Dat bepaalt het MB van 27-04-2021 betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan Unieburgers uitgereikt worden. Deze wijziging kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen met wettig verblijf, door het KB van 12-06-2020 tot wijziging van het Verblijfsbesluit, ter invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels.

 • 16 december 2020

  Ten laatste op 31 december 2021 konden Britten of hun familieleden in België hun M of N kaart als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord aanvragen.

  Dit bericht geeft een overzicht van gevolgen van de Brexit op vlak van verblijfsrecht, doelgroepbepaling Vlaamse inburgering, internationaal familierecht, sociale rechten en medische zorgen, asielzoekers en de Dublin-III Verordening, toegang tot onderwijs, Britse rijbewijzen, en gemeentekiesrecht.

 • 31 maart 2020

  De concrete gevolgen van coronamaatregelen sinds 13-3-2020 tot nu op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen

 • 16 januari 2017

  In een nieuwe omzendbrief van 22-12-2016 verduidelijkt het RIZIV met welke bewijzen je kan aansluiten bij de publieke ziekteverzekering. Het RIZIV verheldert hierin de onduidelijkheden met betrekking tot de aansluiting van subsidiair beschermden.

 • 29 maart 2016

  RIZIV-omzendbrief VI nr. 2016/20 van 19-01-2016 vervangt een vorige omzendbrief die onduidelijkheid schiep.

 • 19 oktober 2015

  Een overzicht met links naar meer info over de procedure en de rechten "van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde".

 • 23 september 2015

  Een RIZIV-omzendbrief van 02-09-2015 zorgde voor onduidelijkheid. RIZIV omzendbrief VI nr. 2016/20 van 19-01-2016 schept wel klaarheid.

 • 4 september 2015

  De wet van 17 augsutus 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid heeft de ZIV-wet aangepast, waardoor niet-begeleide Europese minderjairgen met een voogd zich voortaan ook kunnen aansluiten.

 • 28 november 2014

  Op 1 december 2014 treedt het bilateraal verdrag over de sociale zekerheid tussen België en Brazilië in werking.

 • 16 september 2014

  Het RIZIV geeft in een nota van 22 mei 2014 meer details over de inschrijving in de publieke ziekteverzekering als gerechtigde resident, als echtgenoot persoon ten laste of als kind persoon ten las

 • 8 september 2014

  De verdragen van 2010 met Servië en met Montenegro vervangen het verdrag van 1954 met het vroegere Joegoslavië. De overeenkomsten met Marokko en Turkije van 2014 actualiseren de toepassing van de verdragen van 1968 en 1966.

 • 8 mei 2014

  OCMW’s zullen verzekerbaarheid en statuten kunnen opzoeken in een nieuwe gegevensstroom. De oude databanken verdwijnen.

 • 7 april 2014

  Sinds 1 januari 2014 krijgen mensen met een Belgische ziekteverzekering die geen elektronische vreemdelingenkaart of ander eID hebben, een isi+ kaart. In sommige gevallen levert het ziekenfonds tijdelijk een 'attest van sociaal verzekerde' af. Dat staat in een omzendbrief van 7 april 2014.

 • 12 december 2013

  Vanaf 1 januari 2014 reiken de ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer uit. Het elektronisch identiteitsbewijs (eID) vervangt de SIS-kaart. Wie geen elektronische vreemdelingenkaart of ander eID heeft, ontvangt een isi+ kaart.

 • 19 november 2013

  Sinds 25 oktober 2013 is de Europese richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg van kracht. Deze richtlijn legt het wettelijk kader vast zodat patiënten van een EU-lidstaat naar een andere lidstaat kunnen gaan voor geplande medische zorg. Nationale contactpunten moeten daar de nodige informatie voor geven. Voor sommige zorgen moet het ziekenfonds van het EU-land waar je verzekerd bent een voorafgaande toestemming geven.

 • 7 oktober 2013

  In de omzendbrief van 30 augustus 2013 vraagt DVZ aan de gemeenten om vreemdelingen te schrappen uit de bevolkingsregisters zodra DVZ een negatieve verblijfsbeslissing neemt, ook als er nog een schorsend beroep (met bijlage 35) isDit nieuwsbericht bevat een kritische analyse en bundelt de gevolgen voor OCMW-steun, werk, inburgering, ziekteverzekering, sociale huisvesting, Belgische nationaliteit, ...