Nieuws

print
 • 3 augustus 2022

  We gaven onze eerdere nieuwspagina “Afghanistan: verblijfsaanvragen en bijstand sinds machtsovername Taliban” een update. We wijzigden ook de structuur. In dit huidige nieuwsbericht geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. We actualiseerden de volgende titels en informatie: 1.1.1. Praktisch verloop visumaanvraag - a) Afghaanse documenten verkrijgen, c) Indiening verbljifsaanvraag: Plaats en wijze van indiening, Verloop indiening, f) Afleveren visum; 1.1.2. Visum gezinshereniging - a) Flexibiliteit vereiste documenten?; 1.2.1. Behandeling van dossiers internationale bescherming; 2.5. Standpunt Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand FOD Justitie Afghaanse documenten

 • 27 mei 2022

  Het KB van 9-2-2022 vervangt artikel 1/1/1 Verblijfsbesluit dat door Raad van State arresten van 11-9-2019 vernietigd werd. De retributiebedragen van 2 maart 2015 tot 25 mei 2022 stonden niet in redelijke verhouding tot de geleverde dienst. Nu werden de effectieve kosten herberekend en gelden er nieuwe retributiebedragen voor verblijfsaanvragen vanaf 26 mei 2022.

 • 31 maart 2020

  31/5/2022: de concrete gevolgen op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen

 • 2 juli 2019

  Sinds voorjaar 2019 weigert het CGVS internationale bescherming aan ouders die geen persoonlijke vrees voor vervolging of risico op ernstige schade hebben, ook al is hun kind erkende vluchteling omdat het vrouwelijke genitale verminking vreest. De ouders kunnen slechts een 9bis regularisatieaanvraag indienen. Fedasil zou dan wel de opvang verlengen.

 • 4 juni 2019

  Rechtbank van eerste aanleg Brussel 28-03-2019 vond meer dan 3 jaar beroepsprocedure bij de RvV tegen een 9bis weigering een overschrijding van de redelijke termijn.

 • 4 juni 2019

  Voor bepaalde verblijfsaanvragen ingediend vanaf 1 juni 2019 gelden nieuwe retributiebedragen door jaarlijkse indexering.

 • 22 januari 2019

  Het verslag van een overleg op 23-08-2018 met Agentschap Integratie en Inburgering werd door DVZ nog aangevuld op 28-11-2018.

 • 23 november 2018

  Volgens RvV arrest nr. 206.633 van 9-07-2018 moet DVZ concreet nagaan of een langdurig (onwettig) verblijf in België een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis Vw, ook wanneer dit verblijf te wijten is aan de keuze van de ouders van verzoeker.

 • 23 november 2018

  DVZ mag niet louter verwijzen naar de gezinsherenigingsprocedure op basis van artikel 10 Vw als ‘geijkte procedure’ om niet te onderzoeken of een relatie een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis Vw. Dat stelt RvV arrest nr. 211.109 van 17-10-2018.

   

 • 23 november 2018

  Sinds 26-01-2017 moeten vreemdelingen voor bepaalde verblijfsaanvragen en -statuten integratie-inspanningen bewijzen om hun verblijfsrecht te behouden. In arrest nr. 126/2018 van 4-10-2018 vernietigt het GwH het strafrechtelijk verleden als één van de wettelijke criteria om integratie-inspanningen te bewijzen en geeft het ook enkele interpretaties mee.

   

 • 4 juli 2018

  DVZ kan geen ononvankelijkheidsbeslissing nemen nadat een eerdere ongegrondheidsbeslissing in dezelfde zaak vernietigd werd. Doordat de ontvankelijkheid van de aanvraag niet betwist wordt, heeft deze beslissing gezag van gewijsde verworven. Dat stelt de RvV in een arrest van 6 december 2017.

 • 9 oktober 2017

  Het arrest van 22-02-2017 van de RvS brengt een einde aan de verdeeldheid binnen de rechtspraak over het tijdstip van het beoordelen van het identiteitsdocument bij een 9bis-aanvraag. Het identiteitsdocument moet beoordeeld worden op het ogenblik van het indienen van de aanvraag.

 • 11 september 2017

  Op 23-03-2017 had het Agentschap Integratie en Inburgering samen met de Franstalige NGO Ciré een overleg met de directeur-generaal van de DVZ. Tijdens dit overleg lichtte DVZ zijn actuele praktijken toe met betrekking tot diverse thema’s. Hierna volgt een verslag van de belangrijkste punten.

 • 23 mei 2017

  Dat beslist de RvV in arrest nr. 181.193 van 24 januari 2017. Door de lange verblijfsprocedures draagt de overheid ook verantwoordelijkheid voor de integratie en het onderwijs van de kinderen. DVZ heeft ook artikel 8 EVRM onvoldoende onderzocht.

 • 20 april 2017

  Op 29 april 2017 treedt een groot aantal wijzigingen van de Verblijfswet in werking, in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering.

 • 10 februari 2017

  DVZ kan een 9bis aanvraag niet simpelweg afwijzen volgens het beginsel 'fraus omnia corrumpit' omdat de persoon een valse naam opgaf bij een eerdere geweigerde asielaanvraag. Dat stelt RvV arrest nr. 175.607 van 30-09-2016.

 • 29 augustus 2016

  Het MB van 20-07-2016 wijzigt het Delegatiebesluit van 18-03-2009 over verblijfsbeslissingen en geldboeten voor vreemdelingen.

 • 25 augustus 2016

  Het Hof van Cassatie vernietigt op 27-05-2016 het arrest van het hof van beroep van Luik van 5-01-2012 waarin de rechter stelt dat hij niet bevoegd is om de Belgische staat te dwingen een verblijfsrecht toe te kennen aan een erkende staatloze.

 • 21 januari 2016

  Vanaf 01-03-2016 is het niet meer mogelijk om parallelle aanvragen of beroepen te hebben op basis van artikel 9bis (humanitaire regularisatie) of 9ter (medische regularisatie) van de Verblijfswet. Wie een aanvraag of beroep indient terwijl een eerdere aanvraag of beroep op dezelfde wettelijke basis hangende is, wordt geacht afstand te doen van de eerdere aanvraag of beroep. 

  Daarnaast wordt ook de regelgeving over welke elementen ontvankelijk zijn bij het indienen van een nieuwe aanvraag 9bis of 9ter Vw licht aangepast.

 • 27 februari 2015

  Voor sommige visa type D en verblijfsaanvragen in België moet je een retributie van 313, 208, 201, 181, 168 of 126 euro betalen (aangepaste bedragen sinds 26 mei 2022). Zonder betalingsbewijs word je aanvraag onontvankelijk verklaard. Twee Raad van State (RvS) arresten van 11 september 2019 vernietigden de oorspronkelijke retributiebedragen die voor heel wat verblijfsaanvragen betaald moest worden (RvS nrs 245.403 en 245.404). Met het koninklijk besluit van 9 februari 2022 brengt de Belgische Staat de bedragen in verhouding tot de effectief gemaakte kost van een aanvraag. Zo komt hij tegemoet aan de bovenvermelde rechtspraak van de RvS. 

 • 21 november 2014

  De Raad van State wijzigde op 3 november 2014 de vaste rechtspraak over de synthesememorie. De synthesememorie moet de middelen uit het verzoekschrift samenvatten. Maar volgens de RvS hoeft een samenvatting van middelen niet als de synthesememorie een werkelijk antwoord bevat op de nota met opmerkingen van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • 4 april 2014

  Kan DVZ een 9bis-aanvraag "niet in aanmerking of in overweging nemen" (= automatisch weigeren) wanneer de aanvrager het voorwerp uitmaakt van een geldig inreisverbod? Het HvJ sprak zich al in verschillende arresten uit over de rechtsgevolgen van een inreisverbod. De rechtspraak van de Raad van State (RvS) lijkt echter af te wijken van de zienswijze van het HvJ. De RvS geeft hiermee een andere invulling aan de Terugkeerrichtlijn wat mogelijk op gespannen voet staat met het Unierecht.

 • 3 februari 2014

  Vanaf 1 februari 2014 moeten advocaten van vreemdelingen voor een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoekschrift en de synthesememorie ook elektronisch versturen.