Zowel Unieburgers als derdelanders kunnen in bepaalde gevallen een verlenging bekomen van de termijn voor vrijwillige terugkeer die het bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) toekent. Je dient daartoe een aanvraag in bij de minister of bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).   

In welke gevallen?

De minister of DVZ verlengt de termijn van het BGV wanneer het bewijs levert dat je onmogelijk vrijwillig kan terugkeren binnen de toegekende termijn om het grondgebied te verlaten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wegens:

 • je fysieke of mentale toestand (bijvoorbeeld zwangerschap),
 • het ontbreken van vervoermiddelen of 
 • het ontbreken van identificatie. 

De minister of DVZ kan, maar is hier niet toe verplicht, de termijn van het BGV verlengen indien nodig en rekening houdend met de omstandigheden eigen aan de situatie zoals:

 • de duur van het verblijf, 
 • het bestaan van schoolgaande kinderen,
 • het afronden van de organisatie van vrijwillig vertrek of 
 • het bestaan van familiale of sociale banden.  

Aanvraag tot verlenging

Voor een (eventuele) verlenging van de termijn van je BGV dien je, naargelang wie het BGV afleverde, een aanvraag in bij:

 • de minister of,
 • bij DVZ via de gemeente.

De aanvraag gebeurt per gewone brief. 

 • In dringende gevallen stuur je je aanvraag per aangetekende brief rechtstreeks aan DVZ ter attentie van het bureau dat je BGV afleverde.
 • Asielzoekers dienen hun aanvraag in via de opvangstructuur.

Je voegt documenten toe waaruit de onmogelijkheid van de vrijwillige terugkeer blijkt of de specifieke individuele omstandigheden, bijvoorbeeld:

 • een bewijs dat de vrijwillige terugkeer onmogelijk is, zoals een attest van een organisatie van vrijwillige terugkeer (Fedasil, IOM, Caritas International, een lokale terugkeerpartner), 
 • een bewijs van ziekte, 
 • een bewijs van zwangerschap.

In geval van zwangerschap kan je een verlenging van de toegekende termijn bekomen vanaf twee maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum tot twee maanden na de bevalling. 

De minister of DVZ deelt je de verlenging van de termjin van je BGV schriftelijk mee.

Extra informatie