Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 234.528 - 26-04-2016

  Reportage over gedwongen repatriëring – impliciete weigering om inspectieverslagen over het optreden van de politiediensten bij de gedwongen repatriëring van migranten zonder papieren te laten inkijken – aanvraag tot openbaarmaking – art. 19 GW – art. 10 EVRM – geheim gerechtelijk en opsporingsonderzoek – inspectieverslagen maken geen deel uit van strafonderzoek - vernietiging

 • Raad van State - 11.868 - 24-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – verschillende aanvragen 9bis ingediend – overtollig motief – niet toelaatbaar

 • Raad van State - 234.228 - 22-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – specifieke omstandigheden van het geval - aanvraag 9bis ingediend – louter administratieve vaststelling – cassatie

 • Raad van State - 234.229 - 22-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – specifieke omstandigheden van het geval - aanvraag 9bis ingediend – louter administratieve vaststelling – cassatie

 • Raad van State - 234.232 - 22-03-2016

  Inreisverbod – motivering duur – art. 74/11 Vw. – geen toelichting specifieke omstandigheden van het geval - aanvraag 9bis ingediend – overtollig motief – verwerping

 • Raad van State - 234.092 - 09-03-2016

  Arbeidsmigrant - arbeidsvergunning – arbeidskaart B – weigering verlenging – wijziging van werkgever ingevolge de overgang van een onderneming – oprichting vennootschap – cao nr. 32bis – overgedragen arbeidsovereenkomst – motief niet draagkrachtig – geen debat gevoerd over tweede motief – heropening debatten

 • Raad van State - 234.074 - 08-03-2016

  Afgifte BGV na beslissing CGVS zonder afwachten beroep – art. 52/3, § 1 Vw. – art. 75, § 2 KB 8 oktober 1981 – art. 5 en 13.1 Terugkeerrichtlijn – art. 47 EU-Handvest – non-refoulement – effectief rechtsmiddel - verzoek om prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie

 • Raad van State - 233.777 - 09-02-2016

  KB 26 januari 2014 – elektronische procedure RvV – elektronische indiening processtukken – art. 13 GW – art. 6 EVRM – garanties met betrekking tot ontvangst e-mail – onveilig en onbetrouwbaar communicatiemiddel – elektronische procesvoering in het gerechtelijk recht – webapplicatie – universeel gebruik bestandstypes – rechtsonzeker en onveilig medium – bescherming persoonsgegevens – art. 22 GW - art. 8 EVRM – vertrouwelijke informatie - vernietiging

 • Raad van State - 233.719 - 03-02-2016

  Unieburger – EU-burger – beschikker van voldoende bestaansmiddelen – hoorrecht – recht om gehoord te worden – algemeen beginsel van Unierecht – art. 41 Handvest – verzoeker voert geen specifieke omstandigheden aan - verwerping

 • Raad van State - 233.513 - 19-01-2016

  Asielzoeker – beroepsprocedure bij RvV – wrakingsverzoek magistraat – wraking geweigerd – individuele procedure – definitieve beslissing waartegen cassatieberoep mogelijk is – heropening debatten

 • Raad van State - 233.201 - 10-12-2015

  Art. 9ter Vw. – ontvankelijk – ongegrond – BGV - inreisverbod – herhaald BGV – afgifte attest van immatriculatie – AI – impliciete intrekking eerste BGV – verwerping

 • Raad van State - 233.168 - 08-12-2015

  Art. 9ter Vw. – BGV – beroep ingesteld – verblijf gekregen als student – belang bij beroepsprocedure – nieuwe aanvraag 9ter op basis van dezelfde elementen onontvankelijk - art. 9ter, § 3, 5° Vw. - verblijf op basis van 9ter voordeliger dan als student - cassatie

 • Raad van State - 233.030 - 25-11-2015

  Art. 19 Vw. – art. 6, §1 Delegatiebesluit – verblijfsrecht van een familielid van een Unieburger – echtgenoot van Belg – recht op terugkeer – onrechtstreekse delegatie van beslissingsbevoegdheid – vernietiging

 • Raad van State - 233.024 - 25-11-2015

  BGV - art. 39/56 Vw. – art. 7, eerste lid, 1° Vw. - beroep tot nietigverklaring – geen discretionaire bevoegdheid – verplichting BGV af te geven – RvV dient zich enkel uit te spreken over aangevoerde schending – art. 3 EVRM – verwijzing naar een verdragsrechtelijke bepaling – gebonden bevoegdheid – vernietiging

 • Raad van State - 233.022 - 25-11-2015

  Gezinshereniging - art. 40ter Vw. – art. 42, §1, tweede lid Vw. – familielid van een Belg – wettelijk samenwonende partner – werkloosheidsuitkering – niet actief op zoek naar werk – geen verplichting behoefteanalyse – gebrek aan stabiele en regelmatige bestaansmiddelen – vernietiging

 • Raad van State - 232.848 - 10-11-2015

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – 40ter Vw. – leefloon – Inkomensgarantie voor Ouderen – IGO – bestaansmiddelen – limitatieve opsomming art. 40ter – aanvullende bijstandsstelsels – HvJ 4 maart 2010, nr. C-578/08, Chakroun - vernietiging

 • Raad van State - 232.850 - 10-11-2015

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – gezinshereniging met grootmoeder – art. 40ter, tweede lid Vw. – voldoende bestaansmiddelen – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – art. 10, § 2, derde lid Vw. – gezinshereniging Belg met meerderjarige zoon en zijn minderjarige kinderen – vernietiging

 • Raad van State - 232.856 - 10-11-2015

  Gezinshereniging - art. 40ter Vw. – familielid van een Belg – echtgenote – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – art. 40ter Vw, lid 2 Vw. niet vernietigd - gebrek aan stabiele en regelmatige bestaansmiddelen – geen aanvraag gezinshereniging tussen Belg en zijn meerderjarige kinderen – vernietiging

 • Raad van State - 232.855 - 10-11-2015

  Gezinshereniging - art. 40ter Vw. – familielid van een Belg – wettelijk samenwonende partner – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – gebrek aan stabiele en regelmatige bestaansmiddelen – vernietiging

 • Raad van State - 232.858 - 10-11-2015

  Asielzoeker – contactpersonen landeninformatie niet weergegeven – vertrouwelijkheid – art. 26, al. 2 KB 11 juli 2003 – reden waarom persoon of instituut gecontacteerd werd weergeven – betrouwbaarheid informatie – art. 39/2, § 1, al 2, 2° Vw. - substantiële onregelmatigheid - cassatie

Pagina's