Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidshof / Bergen - 21079 - 03-09-2009

  Gezin in illegaal verblijf – vroeger ontvankelijk verklaarde asielzoekers – aansluiting ziekenfonds – uitgeprocedeerd – niet langer rechthebbend - ziekenfonds niet op de hoogte - prestaties medische zorgen – terugvordering door ziekenfonds – beroep arbeidsrechtbank – beroep ongegrond – hoger beroep – arrest Arbitragehof 30/06/99 – recht op steun bij onmogelijke terugkeer om medische redenen – ZIV-wet – KB 3 juli 1996 – vreemdelingen in illegaal verblijf uitgesloten van toepassing - arrest Arbitragehof 30/06/99 niet naar analogie van toepassing op ZIV-wet – hoger beroep ongegrond

 • Arbeidshof / Bergen - 21342 - 03-09-2009

  Kafala – geen erkenning als adoptie – kinderbijslag

 • Arbeidsrechtbank / Luik - 383.192 - 02-09-2009

  federale opvangcentra - artikel 57§2 OCMW wet - uitzondering - niet toepasselijk - overmacht niet inroepen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.943 - 01-09-2009

  Aanvraag 9ter Vreemdelingenwet – aanvraag onontvankelijk – vordering tot nietigverklaring - medisch attest niet voldoende – inhoud medisch getuigschrift behoort tot beoordelingsbevoegdheid van ambtenaar-geneesheer – betreft gegrondheid van de zaak – verzoekende partij legde wel medisch getuigschrift voor – schending art. 9ter Vreemdelingenwet – bestreden beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.819 - 31-08-2009

  Aanvraag vestiging - artikel 10 VW - samenwoonst - geen intentie duurzaam partnerschap - artikel 11, §1, 4° VW - machtiging geweigerd - geen cumulatieve voorwaarden - niet kennelijk onredelijke beslissing - beroep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.836 - 31-08-2009

  Wettelijke samenwoning met een Belg - aanvraag gezinshereniging – weigering – geen bewijs duurzame en stabiele relatie – art. 40ter Vw. – art. 3 KB van 7 mei 2008 – correcte feitenvinding – informatieplicht gemeente – geen informatieplicht - zorgvuldigheidsplicht – geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.759 - 28-08-2009

  Gezinshereniging – aanvraag artikel 40bis VW – weigering visum type D – annulatieberoep – artikelen 27 en 46 WIPR – niet erkenning buitenlands huwelijk – schijnhuwelijk – kennelijk onredelijke kwalificatie als schijnhuwelijk – vernietiging weigering visumaanvraag

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.626 - 26-08-2009

  NBM - weigering afgifte bijlage 3 - duurzame oplossing minderjarige - bevoegdheid DVZ/voogd - nog geen effectieve terugzending - mogelijkheid verlenging BGV - omzendbrief NBMV - EU resolutie NBMV - adequate opvang als modaliteit terugkeer - geen schending artikel 8 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.302 - 06-08-2009

  Iraans asielzoeker – bekering tot christendom – erkend vluchteling door Vaste Beroepscommissie - intrekking vluchtelingenstatus door CGVS – documenten overgemaakt door Federale Politie – islamitisch huwelijk met Iraanse onderdaan – legalisatie huwelijk bij Iraans consulaat – geen schending artikel 8 EVRM en artikel 17 BUPO – geen schending van de artikelen 22 en 29 Grondwet – geen geloof aan oprechtheid van bekering tot christendom – geen medewerking – geen vrees ten aanzien van Iraanse autoriteiten – geen gegronde vrees voor vervolging – vluchtelingenstatus geweigerd – subsidiaire beschermingsstatus geweigerd

 • Arbeidshof / Brussel - 50.874 - 31-07-2009

  Gezinshereniging art. 10 Vw. – minderjarige kinderen – voldoende huisvesting - DNA-testen – vliegtuigtickets – steunaanvraag – gedeeltelijke steunverlening – terug te betalen steun – beroep arbeidsrechtbank – beroep gedeeltelijk gegrond - art. 8 EVRM – OCMW moet kost DNA-testen ten laste nemen – hoger beroep – procedure gezinshereniging georganiseerd door Belgische staat – gevolgen procedure mogen niet ten laste gelegd worden van OCMW – gezinshereniging werd niet bemoeilijkt – territoriaal karakter steunverlening - DNA-testen en vliegtuigtickets niet ten laste van OCMW

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.207 - 30-07-2009

  Aanvraag visum gezinshereniging geweigerd – Taalwet Bestuurszaken – bestreden beslissing in Nederlands – art. 39§1 en art. 17§1 Taalwet Bestuurszaken – taal behandelende ambtenaar doorslaggevend – beslissing vernietigd

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 09/998/C - 28-07-2009

  Visum gezinshereniging toegekend – artikel 42 Vreemdelingenwet – inschrijving rijksregister geweigerd – subjectief recht op inschrijving – internationaal privaatrecht – artikel 62 Wetboek van Internationaal Privaatrecht

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 09/20/C - 27-07-2009

  Asielzoekers - dispatching Fedasil - geen verplichte plaats van inschrijving - verzadigd opvangnetwerk - steunaanvraag bij OCMW - weigering - kort geding - art. 3 en 9 Opvangwet - art. 11 § 3 in fine Opvangwet - geen verplichte plaats van inschrijving vereist in bijzondere omstandigheden - verzadigd opvangnetwerk - beoordeling bijzondere omstandigheden in procedure ten gronde - veroordeling Fedasil tot het verlenen van huisvesting en materiële steun

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 30.005 - 17-07-2009

  Gezinshereniger met elektronische F-kaart – geen gezamenlijke vestiging meer – beslissing tot beëindiging van verblijfsrecht met BGV – beroep bij RvV – negatief verslag van samenwoonst – vonnis van vrederechter – dringende en voorlopige maatregelen – geen gezinscel meer – geen verkeerde invulling van begrip gezamenlijke vestiging – geen schending van art. 42quater Vreemdelingenwet – geen schending van materiële motiveringsplicht – geen enkel stuk voorgelegd in verband met huiselijk geweld – geen toepassing van artikel 42quater, §4, 4° VW – beroep verworpen

 • Raad van State - 195.237 - 14-07-2009

  Aanvraag gezinshereniging met ouders van Belgische nationaliteit – weigering van vestiging met BGV – annulatieberoep bij RvV – annulatieberoep verworpen – verzoekers zijn geen EU-onderdaan – Richtlijn 2004/38/EG niet van toepassing – niet voldaan aan voorwaarden voor gelijkstelling bepaald in art. 40§6 Vreemdelingenwet – bestreden arrest was gemotiveerd – cassatieberoep verworpen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 29.861 - 14-07-2009

  EU-buger – aanvraag tot vestiging – beslissing tot weigering van vestiging met BGV – schending openbare orde – strafrechtelijke veroordeling – art. 43 Vreemdelingenwet – gevaar openbare orde niet onderzocht – bestreden beslissing vernietigd – vordering tot schorsing zonder voorwerp

 • Arbeidsrechtbank / Dendermonde - 07/54282 en 07/54283 - 01-07-2009

  Mindervalide - integratietegemoetkoming - Moldavische nationaliteit - artikel 4, §2 wet 27 februari 1987 - artikel 1 KB 9 februari 2009 – vreemdeling ingeschreven in bevolkingsregister - - GwH 12 december 2007 - inschrijving vreemdelingenregister - BIVR onbepaalde duur - geen gerechtvaardigd onderscheid - toekenning integratiesteun

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 29.374 - 30-06-2009

  Beslissing tot weigering van verblijf met BGV – vordering tot nietigverklaring – art. 64 §1 gemeentedecreet – delegatie van bevoegdheid steeds expliciet – beslissing genomen door onbevoegde ambtenaar – bestreden beslissing vernietigd

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2008/AR/2692 - 30-06-2009

  Erkenning buitenlands huwelijk - artikel 27, §1, 1° WIPR - inschrijving register burgerlijke stand - weigering erkenning door DVZ - weigering visum gezinshereniging - recht op huwen - vermoeden schijnhuwelijk - aparte bevoegdheid DVZ - beroep ongegrond

 • Raad van State - 194.962 - 30-06-2009

  Aanvraag verblijf (oud) artikel 9 derde lid VW - onontvankelijk - geen buitengewone omstandigheden - zelfde elementen tijdens eerdere asielprocedure - artikel 3 EVRM vs artikel 1 Vluchtelingenverdrag - verschillend toepassingsgebied - cassatie verworpen

Pagina's