Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad van State - 200.610 - 08-02-2010

  Aanvraag art. 9bis Vw – onontvankelijk – geen bewijs identiteit – beroep RvV – eerdere aanvraag art. 9bis Vw – onontvankelijk wegens geen buitengewone omstandigheden – geen vermelding gebrek bewijs identiteit – schending formele motiveringsplicht – vernietiging - cassatieberoep – twee ontvankelijkheidsvoorwaarden – geen onderlinge hiërarchie – schending art. 9bis Vw – cassatie

 • Raad van State - 200.547 - 05-02-2010

  Verklaring wettelijke samenwoning – weigering tot akteren door ambtenaar van de burgerlijke stand – vordering tot schorsing in UDN bij RvS - art. 1475 en 1476 §1 BW – voorwaarden voor vermelding in bevolkingsregisters – geen discretionaire bevoegdheid ambtenaar van de burgerlijke stand – geschil over subjectief recht – geen rechtsmacht – beroep verworpen

 • Hof van Justitie - C-14/09 - 04-02-2010

  (Genc) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – besluit 1/80 Associatieraad – artikel 6, lid 1 – begrip ‘werknemer’ – verrichten van arbeid in geringe omvang – voorwaarde voor verlies van verkregen rechten

 • Rechtbank van eerste aanleg / Hasselt - 09/1333/B - 26-01-2010

  Nationaliteitsverklaring – art. 12bis WBN – 7 jaar wettig verblijf – attest van immatriculatie – geen wettig verblijf - negatief advies parket – rechtbank van eerste aanleg – begrip “wettig verblijf” - art. 7bis §2 WBN – toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – definitie van toepassing op alle artikels van WBN - advies gegrond

 • Hof van Justitie - C-462/08 - 21-01-2010

  (Bekleyen) Associatieovereenkomst EEG-Turkije – artikel 7, lid 2 Besluit 1/80 Associatieraad – recht van kind van Turkse werknemer om te werken in lidstaat van ontvangst waar het een beroepsopleiding heeft voltooid – begin van beroepsopleiding na definitief vertrek van ouders uit deze lidstaat - verblijfsrecht

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 37.255 - 20-01-2010

  Vijfde asielaanvraag – nieuw element – Afghaans paspoort – nationaliteit nooit betwist – verblijfplaatsen voor vertrek – ongeloofwaardig – gezag van gewijsde eerder arrest – methodiek CGVS – achtergrondkennis – specifiek profiel asielzoeker – plicht tot medewerking – onderzoek verblijfsalternatief door CGVS – gebrekkige medewerking asielzoeker – geen subsidiaire bescherming

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 41442/07 - 19-01-2010

  (Muskhadzhiyeva e.a. t. België) Asielaanvraag - Dublinverordening – opsluiting in gesloten centrum – moeder met vier minderjarige kinderen – medisch attest AZG - post traumatische stress kinderen- ernstige psychische en psychosomatische klachten – Raadkamer – KI – weigering tot invrijheidsstelling – cassatieberoep – uitwijzing naar Polen – beroep zonder voorwerp – rapport Poolse psycholoog – verergering psychische toestand t.g.v. opsluiting in België – EHRM – verplichting om rechten en vrijheden in EVRM te waarborgen – arrest Tabitha - opsluiting langer dan een maand – omgeving onaangepast aan kinderen – geen rekening met medische attesten van onafhankelijke artsen – schending art. 3 EVRM in hoofde van de kinderen – schending art. 5, § 1 EVRM in hoofde van de kinderen – morele schadevergoeding

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 21896/08 - 19-01-2010

  (Z.N.S. t. Turkije) Uitwijzing - gevaar voor vervolging wanneer uitwijzing plaatsvindt - schending artikel 3 EVRM – onrechtmatige detentie - schending van artikel 5 § 1 EVRM – rechterlijke controle - geen rechtsmiddel beschikbaar - schending artikel 5 § 4 EVRM – detentieomstandigheden - geen schending van artikel 3 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 37.088 - 18-01-2010

  Nationaliteitsverklaring – negatief advies parket – beroep rechtbank eerste aanleg – persoonlijke verschijning vereist – aanvraag visum kort verblijf – weigering – onvoldoende bestaansmiddelen – schorsingsberoep in UDN – UDN – persoonlijke verschijning op vastgestelde zitting – ernstig middel – onvoldoende motivering – MTEN – geen effectief beroep – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 37.011 - 14-01-2010

  Asielzoeker – CGVS – gegronde vrees voor vervolging – uitsluiting – art. 57/6, eerste lid, 5° Vreemdelingenwet – beroep RvV – profiel niet aannemelijk – geen actuele vrees voor vervolging – onderzoek uitsluiting overbodig

 • Arbeidshof / Luik - 2010/BN/000001 - 07-01-2010

  Eenzijdig verzoekschrift - dringende noodzakelijkheid - sociale bijstand - onwettig verblijvend gezin met minderjarige kinderen - verblijf opvangcentrum - geen plaats - recht op OCMW-steun equivalent aan leefloon tarief persoon met gezin ten laste

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.714 - 07-01-2010

  Voorwaardelijk verblijf familielid EU-burger – geen gezamenlijke vestiging meer – beëindiging verblijfsrecht – DVZ had kennis van indicaties huislijk geweld – niet vermeld in motivering bestreden beslissing – mogelijke toepassing art. 42quater § 4, 4° Vreemdelingenwet –schending motiveringsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.753 - 07-01-2010

  Congolese asielzoekster – weigering erkenning als vluchteling – weigering toekenning subsidiaire bescherming – verkrachtingen in Congo – ernstige schade in het verleden – art. 48/4 §2 sub b) - vermoeden van reëel risico op schade bij terugkeer – geen goede redenen om aan te nemen dat ernstige schade zich niet zal herhalen – toekenning subsidiaire bescherming

 • Hof van beroep / Brussel - 2007/AR/1453 - 07-01-2010

  Art. 23, § 1 WBN – vervallenverklaring – nationaliteit – ernstige tekortkomingen – correctionele veroordeling – actieve rol in organisatie met als doel aanslagen tegen personen, eigendommen – levenslange of gevangenisstraf van 20-30, 15-20 jaar of 10-15 jaar – lid van terroristische organisatie – aanhanger extremistische Islam - valsheid – valsheid in geschrifte – extreme tekortkoming aan taken als Belgische burger – vraag tot vervallenverklaring gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.610 - 28-12-2009

  Gezinshereniging – art. 10 Vw. – geen werkelijk gezinsleven meer – feitelijk gescheiden - einde verblijf – art. 11 § 2, 2° Vw. – verbaal en psychologisch geweld – geen fysiek geweld – geen toepassing van art. 11 § 2, lid 4 Vw. - beroep RvV – foutieve interpretatie art. 11 § 2, lid 4 Vw. – geen beperking tot fysiek geweld – schending art. 11 § 2, lid 4 Vw. – vernietiging

 • Hof van beroep / Gent - 2009/AR/341 - 24-12-2009

  Nationaliteitsverklaring – art. 16 § 2, 2° Wetboek van de Belgische Nationaliteit – negatief advies parket – gewichtige feiten eigen aan de persoon – eerder nietig verklaard huwelijk – schijnhuwelijk – drie jaar ononderbroken wettig verblijf – grondvoorwaarde niet voldaan – verblijfstitels op basis van fraude – gebrek aan respect voor Belgische samenleving - gewichtige feiten eigen aan de persoon – beroep ongegrond

 • Hof van beroep / Brussel - 2922 - 23-12-2009

  BGV - repatriëring Griekenland – Dublinverordening - beslissing vasthouding - beslissing heropsluiting na mislukte repatriëring - in vrijheid gesteld - hoger beroep OM - wettigheidscontrole vrijheidsberoving en verwijdering- reëel gevaar schending artikel 3 EVRM bij terugkeer Griekenland - vrijheidsberovingsmaatregel onwettig

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.480 - 22-12-2009

  Gezinshereniging met Belg - einde recht op verblijf - artikel 42quater, §1, 4° Vw - BGV - geen gezamenlijke vestiging - huiselijk geweld - artikel 42quater, §4, 4° Vw - geen mededeling klacht - onrechtstreeks kennis door DVZ - verplichting verder onderzoek - beslissing vernietigd

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.527 - 22-12-2009

  Asiel - Senegal - homosexueel - ongeloofwaardig – onjuistheden en incoherenties - subjectieve appreciatie door CGVS - niet toelaatbare motivering - beoordeling over vrees nog nodig - wel geloofwaardige verklaringen - toekenning vluchtelingenstatuut

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 36.370 - 21-12-2009

  Aanvraag 9 bis Vw - onontvankelijk - geen buitengewone omstandigheden - psychologische problemen - verwijzing naar procedure 9ter Vw - geen medisch attest - onderzoeken als ontvankelijkheidsvoorwaarde - geen voldoende motivering - beroep gegrond

Pagina's