Aanvraag humanitair visum

Je vraagt een humanitair visum aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke post in je herkomstland. Dat kan een ambassade of een consulaat zijn.

Een humanitaire visumaanvraag indienen bij een andere Belgische diplomatieke post kan momenteel enkel in de volgende situaties:

  • Als je een verblijfsrecht hebt in het land waar je de aanvraag wenst in te dienen (geen kort verblijf).

  • In ‘zeer uitzonderlijke gevallen’ indien je aangeeft dat de aanvraag niet bij de bevoegde diplomatieke post kan ingediend worden (individuele beoordeling). De post kan bij twijfel het advies vragen van DVZ.

  • Bij ‘gemengde aanvragen’, met name wanneer andere leden van je gezin toelating hebben om een aanvraag gezinshereniging in te dienen bij een andere diplomatieke post én jouw aanvraag humanitair visum gelijktijdig wordt ingediend met deze aanvragen voor een visum gezinshereniging. (Dit is bijvoorbeeld het geval voor gezinsleden van begunstigden van internationale bescherming.)

De meeste diplomatieke posten werken voor de administratieve afhandeling van visumaanvragen samen met een externe visumpartner. In de meeste gevallen is dit TLS Contact of VFS Global. Het is aan te raden om de website van de diplomatieke post en de externe visumpartner te raadplegen. Daar vind je alle informatie over het online invullen van de visumformulieren en het boeken van een afspraak voor de indiening van de aanvraag.

Bijdrage in administratieve kosten

Als je meerderjarig bent, moet je bij je aanvraag voor een humanitair visum  onder meer een betalingsbewijs van de administratieve bijdrage voorleggen. 

Als je geen betalingsbewijs voorlegt, dan verklaart de ambassade of DVZ je aanvraag onontvankelijk. Je krijgt dan een bijlage 42. Dit is een beslissing van niet-ontvankelijkheid. 

Als je een betalingsbewijs voorlegt waaruit blijkt dat je een gedeelte van de bijdrage betaald hebt, dan krijg je een bijlage 43. Je krijgt dan 30 dagen (te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing) om het resterende bedrag te storten én om het bewijs daarvan voor te leggen.

De diplomatieke post stuurt een kopie van de bijlage 42 en 43 naar DVZ. Tegen de bijlage 42 en 43 kan je een niet-schorsend beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

DVZ beslist over je aanvraag, zonder termijn

De diplomatieke post stuurt je aanvraag door naar DVZ. 

Er is geen maximale termijn voorzien voor de behandeling van een humanitair visum.

De termijnen kunnen sterk variëren.

Humanitaire visumaanvragen van minderjarige broers/zussen van een niet-begeleide minderjarige met internationale bescherming worden wel gelijktijdig behandeld met de aanvraag gezinshereniging van hun ouders wanneer zij deze tegelijk indienen. Voor deze laatste geldt een maximale behandelingstermijn van 9 maanden.

In geval van bijzonder prangende situaties met ernstige beschermingsrisico’s op korte termijn kan je een prioritaire behandeling vragen. Je voegt dan best ook bewijzen toe van het risico op imminente schade. Dit wordt niet vaak toegekend.

DVZ weigert je aanvraag

DVZ neemt een negatieve beslissing die overgemaakt wordt aan de Belgische diplomatieke post. Zij betekenen de beslissing aan de aanvrager. De meeste posten doen ook hiervoor beroep op een externe visumpartner.

Je kan tegen de beslissing tot weigering een beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

DVZ kent het humanitair visum toe

Bij een positieve beslissing - een machtiging tot verblijf - krijg je een visum D voor een lang verblijf in België.

Inschrijving bij de gemeente

Na je aankomst in België moet je je binnen de 8 werkdagen laten inschrijven bij de gemeente waar je verblijft. 

Je legt bij de gemeente je humanitair visum met visumcode B17 in je paspoort voor en krijgt een een bijlage 15. De bijlage 15 dekt voorlopig je verblijf in België in afwachting van de woonstcontrole. Na een positieve woonstcontrole schrijft de gemeente je in in het vreemdelingenregister en krijg je een elektronische vreemdelingenkaart A.