Nieuws

print
 • 30 maart 2015

  Dat zegt Raad van State arrest nr. 230.257 van 19 februari 2015, over gezinshereniging met een Unieburger.

 • 27 februari 2015

  Voor sommige visa type D en verblijfsaanvragen in België moet je een retributie van 366, 209 of 63 euro betalen (verhoogde bedragen sinds 1 juni 2021). Zonder betalingsbewijs word je aanvraag onontvankelijk verklaard. Twee Raad van State arresten van 11 september 2019 vernietigden echter de retributie die voor heel wat verblijfsaanvragen betaald moest worden (RvS nrs 245.403 en 245.404).

 • 21 november 2014

  De Raad van State wijzigde op 3 november 2014 de vaste rechtspraak over de synthesememorie. De synthesememorie moet de middelen uit het verzoekschrift samenvatten. Maar volgens de RvS hoeft een samenvatting van middelen niet als de synthesememorie een werkelijk antwoord bevat op de nota met opmerkingen van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • 29 oktober 2014

  Op 26 september 2014 publiceerde de Europese Commissie dit Handboek. Het is een hulpmiddel voor EU-lidstaten, en is niet juridisch bindend.

 • 24 oktober 2014

  • Van 15 mei 2014 tot 13 januari 2016 was DVZ onbevoegd om te beslissen over het nieuwe recht op gezinshereniging van "andere familie" van een UnieburgerHet Delegatiebesluit van 18 maart 2009 gaf DVZ geen formele machtiging. Dat zegt de RvV in schorsingsarrest nr. 130.817 van 3 oktober 2014. In die periode kon alleen de bevoegde staatssecretaris of minister zelf dergelijke beslissingen nemen.
  • Sinds 14 januari 2016 zijn de gemachtigde ambtenaren van DVZ ook zelf bevoegd om te beslissen over dergelijke aanvragen. Het Delegatiebesluit werd aangepast om dat mogelijk te maken.

 • 24 oktober 2014

  De RvV schorste een beslissing van DVZ over gezinshereniging volgens artikel 47/2 Verblijfswet. De DVZ meende dat er tegen zo'n beslissing over "andere familieleden van een Unieburger" geen schorsend beroep bestaat.

 • 4 juli 2014

  Op 3 april 2014 trad deze databank in werking, in de vorm van bijkomende informatie in het rijksregister (KB 28-02-2014).

 • 11 juni 2014

  In een synthesenota van 8 mei 2014 verduidelijkt de POD MI voor welke personen, volgens welk criterium, wanneer, en welke gegevensoverdrachten in de praktijk gebeuren. Omwille van technische redenen is de gegevensoverdracht nog niet effectief voor alle categorieën vreemdelingen voor wie de POD MI gemachtigd is.

 • 11 juni 2014

  Een nieuw Consulair Wetboek regelt de bevoegdheden van consulaire posten. Het treedt in werking op 15 juni 2014.

 • 13 mei 2014

  Op 15 mei 2014 treden diverse wijzigingen van de Verblijfswet in werking. Ouders van een minderjarige Unieburger, en bepaalde andere familieleden van een Unieburger, krijgen een recht op gezinshereniging. De status van langdurig ingezeten derde lander staat voortaan open voor vluchtelingen en subsidiair beschermden. De Verblijfswet wijzigt nog op diverse andere punten.

 • 12 mei 2014

  De DVZ moet bij haar beslissingen in toepassing van het Unierecht rekening houden met het hoger belang van het kind. Dit geldt voor verblijfsbeslissingen die een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed hebben op een kind. De RvV bevestigt in een arrest van 20 maart 2014 zijn eerdere rechtspraak.

 • 12 mei 2014

  Op 3 april 2014 bracht de Europese Commissie richtsnoeren uit voor de correcte toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging. Het gaat over de voorwaarden waaronder derdelanders die wettig verblijven, hun familieleden kunnen doen overkomen.

 • 4 april 2014

  Kan DVZ een 9bis-aanvraag "niet in aanmerking of in overweging nemen" (= automatisch weigeren) wanneer de aanvrager het voorwerp uitmaakt van een geldig inreisverbod? Het HvJ sprak zich al in verschillende arresten uit over de rechtsgevolgen van een inreisverbod. De rechtspraak van de Raad van State (RvS) lijkt echter af te wijken van de zienswijze van het HvJ. De RvS geeft hiermee een andere invulling aan de Terugkeerrichtlijn wat mogelijk op gespannen voet staat met het Unierecht.

 • 17 maart 2014

  Op 12 maart 2014 nam het Hof van Justitie twee prejudiciële beslissingen (in vier zaken) over de kwestie of derdelands familieleden van een Unieburger die verblijft in zijn eigen land, een verblijf

 • 14 maart 2014

  Dit is een gunstige praktijk van Dienst Vreemdelingenzaken, die verder gaat dan de Verblijfswet en dan Grondwettelijk Hof arrest nr. 121/2013.

 • 3 februari 2014

  Vanaf 1 februari 2014 moeten advocaten van vreemdelingen voor een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoekschrift en de synthesememorie ook elektronisch versturen.

 • 20 januari 2014

  De nieuwe omzendbrief over gezinshereniging van 13 december 2013 beschrijft onder meer de gevolgen van het Grondwettelijk Hof arrest nr. 121/2013 voor aanvragen gezinshereniging. Bij enkele punten van de omzendbrief heeft Kruispunt M-I bijkomende informatie gekregen van het kabinet en de DVZ. Zo kunnen familieleden van een subsidiair beschermde die de afgelopen jaren onterecht geweigerd zijn nu een nieuwe aanvraag indienen.

 • 8 oktober 2013

  Vanaf 3 oktober 2013 zijn de wet van 2 juni 2013 en twee omzendbrieven in werking getreden. We geven een overzicht van wijzigingen in de criteria, procedure, controle en sancties bij het aangaan van een huwelijk of een wettelijke samenwoning. De ambtenaar van de burgerlijke stand krijgt er belangrijke opdrachten bij.

 • 7 oktober 2013

  In de omzendbrief van 30 augustus 2013 vraagt DVZ aan de gemeenten om vreemdelingen te schrappen uit de bevolkingsregisters zodra DVZ een negatieve verblijfsbeslissing neemt, ook als er nog een schorsend beroep (met bijlage 35) isDit nieuwsbericht bevat een kritische analyse en bundelt de gevolgen voor OCMW-steun, werk, inburgering, ziekteverzekering, sociale huisvesting, Belgische nationaliteit, ...

 • 4 oktober 2013

  Het GwH arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 vernietigt een aantal bepalingen van de wet, interpreteert heel wat wetsbepalingen, en stelt een paar lacunes vast. Het GwH arrest nr. 123/2013 van dezelfde datum antwoordt op twee prejudiciële vragen. We geven een overzicht van de belangrijkste punten, en bespreken de concrete gevolgen.

Pagina's