Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - P.12.1028.F - 27-06-2012

  BGV - detentie – art. 72 Vw. - art. 7, derde lid Vw. – art. 1, 11° Vw. - voorwaarden – wettigheid - subsidiariteit – risico op onderduiken – cassatieberoep verworpen

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 11/4501/A - 31-05-2012

  Erkend vluchteling – Guinee - Franstalig - taal - leefloon – weigering – formele motiveringsplicht - GPMI gestart in Luik – vergevorderd, professioneel integratietraject - verhuis naar Antwerpen – art. 3 RMI-wet - werkbereidheid – toekenning

 • Hof van Cassatie - p.12.0749.F - 16-05-2012

  Detentie – beroep – controle door onderzoeksgerechten - art. 7, derde lid Vw. – noodzakelijkheid - subsidiariteit – risico op onderduiken – cassatieberoep verworpen

 • Hof van Cassatie - P.12.0291.F - 21-03-2012

  BGV – detentie - art. 72, tweede lid Vw. – controle door onderzoeksgerechten - art. 8 EVRM – geen opportuniteitstoets – wettigheid – cassatie

 • Arbeidsrechtbank / Luik - 401.287 - 15-03-2012

  maatschappelijke dienstverlening – art.9ter Vw. – ontvankelijk – toekenning steun – ongegrondverklaring – BGV - beroep RvV – stopzetting steun – beroep arbeidsrechtbank – RvV-beroep niet schorsend – geen maatschappelijke dienstverlening – Art. 57, § 2 OCMWwet – gelijkenis met subsidiaire bescherming – Richtlijn 2004/83/CE – verschil in behandeling – prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof – toekenning maatschappelijke dienstverlening

 • Arbeidsrechtbank / Brugge - 11/2.271/A - 07-03-2012

  Staatloosheid - erkend staatloze - overmacht - toekenning maatschappelijke dienstverlening

 • Hof van Cassatie - C.11.0394.F - 24-02-2012

  Art. 34 Verordening 44/2011 - buitenlandse beslissing - erkenning - openbare orde - naleving recht van verdediging in lidstaat van herkomst - beoordeling door de Belgische rechter – verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 14.184/10 - 10-02-2012

  IPR - huwelijk - gevolgen van een polygaam, buitenlands huwelijk - overlevingspensioen - art. 24, § 2 Bilaterale overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Marokko - band van het geval met de Belgische juridische orde - appreciatie in concreto - geen ‘nationale voorkeur’ - art. 21 WIPR - strijdig met openbare orde - geen (sociale) gevolgen aan tweede huwelijk - vordering gegrond

 • Arbeidsrechtbank / Mechelen - 12/455 - 06-02-2012

  Buitenlandse werknemer zonder papieren- arbeidsongeval - schuldig verzuim werkgever - arbeidsongevallenverzekering - Arbeidsongevallenwet - bewijs arbeidsovereenkomst - arbeidsonvereenkomst bewezen - letsel - plotselinge gebeurtenis - aanstelling deskundige - medisch onderzoek

 • Hof van Cassatie - P.11.2130.F - 18-01-2012

  BGV – detentie - art. 72, tweede lid Vw. – controle door onderzoeksgerechten - art. 3 EVRM – geen opportuniteitstoets – wettigheid – cassatie

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 11/278/C - 30-12-2011

  Asielzoeker – kanker- en aidspatiënt – erkenning als vluchteling - stopzetting opvang - art. 57 en 43 Opvangwet 12 januari 2007 – continuiteit van opvang - recht op opvang – recht op medische zorg –onterechte beslissing Fedasil– art. 14 en 23 Opvangwet 12 januari 2007 – schending – geen genot van rechten - precaire medische toestand - geen enkele overgangsmaatregel naar OCMW – dringendheid - artikel 3 EVRM - manifest strijdig – Fedasil verplicht tot opvang tot overname door OCMW – boete

 • Hof van Cassatie - P.11.2042.F - 21-12-2011

  Detentie - wettigheidstoezicht - formele geldigheid akte - kennelijke beoordelingsfout of feitelijke vergissing - onevenredige inmenging in privé- en gezinsleven - art. 3 EVRM - art. 5 EVRM - art. 8 EVRM - vrijheidsberoving volgens wettelijke voorschriften - cassatie

 • Arbeidsrechtbank / Ieper - 10/126/A, 10/127/A, 10/140/A, 10/191/A - 16-12-2011

  Regularisatie - beperkte duur - onbeperkte duur - overgangsperiode - geen bewijs van identiteit en nationaliteit - OCMW-steun - stopzetting - inschrijving vreemdelingenregister - wettig verblijf - regularisatieaanvraag in behandeling - machtiging om te verblijven - toekenning volwaardige maatschappelijke dienstverlening

 • Hof van Cassatie - P.11.1623.F - 14-12-2011

  Art. 75 Vw. – art. 2, § 2, b) Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG – onwettig verblijf – gevangenisstraf – meerdere misdrijven – unierecht - geen schending

 • Hof van Cassatie - P.11.1497.F - 30-11-2011

  Art. 75 Vw. – Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG – onwettig verblijf – gevangenisstraf – eerder veroordeling wegens onwettig verblijf - unierecht - geen schending

 • Hof van Cassatie - S.11.0067.F - 21-11-2011

  Maatschappelijke integratie - Toekenningsvoorwaarden - Categorie van begunstigden - Samenwoning - Begrip - Gemeenschappelijke regeling van de huishoudelijke aangelegenheden - Een van de samenwonenden heeft geen bestaansmiddelen - Illegaal verblijf van de samenwonende - Economisch-financieel voordeel

 • Hof van Cassatie - C.09.0130.F - 04-11-2011

  Staatloze – art. 9, derde lid Vw. - art. 159 Gw. – wettigheidstoetsing – interne en externe wettigheid – niet beperkt tot kennelijk onregelmatigheden - cassatie

 • Arbeidsrechtbank / Nijvel - 11/1410/A - 09-09-2011

  Art. 57, § 8, vijfde lid OCMW-wet - art. 9ter Vw. - medische regularisatie - weigering - hangend beroep tot nietigverklaring en vordering tot schorsing bij RvV - niet van rechtswege schorsend - recht op maatschappelijke dienstverlening - lopende beroepsprocedure - daadwerkelijk rechtsmiddel - vernietiging bestreden beslissing - behoud van maatschappelijke dienstverlening gelijk aan leefloon

 • Hof van Cassatie - P.11.1456.F - 23-08-2011

  Art. 7, eerste lid Vw. – BGV – terugleiding - detentie - art. 27, §1-3 Vw. – heropsluiting – zelfstandige titel – zonder voorwerp – cassatieberoep verworpen

Pagina's